Bonus Topics: Chinese

 1. Social Situations
  1. Formal and Informal Language
   1. Z. He (Shanghai, China)
   2. T. Su (Gaoxing, Taiwan)
   3. J. Chen (Nantou, Taiwan)
   4. W. Zhu (Yunnan, China)
  2. Greeting Others
   1. L. Li (Shanghai, China)
   2. H. Chang (Hsinchu, Taiwan)
   3. X. Liao (Guangzhou, China)
   4. J. Ma (Xinjiang, China)
  3. Giving Gifts
   1. H. Wang (Kinmen, Taiwan)
   2. H. Chang (Hsinchu, Taiwan)
   3. J. Ma (Xinjiang, China)
  4. Non-Drinkers and Vegetarians
   1. H. Wang (Kinmen, Taiwan)
   2. J. Wa (Gaoxiong, Taiwan)
   3. H. Zhang (Shanghai, China)
   4. L. Li (Shanghai, China)
  5. Invitations to a Home
   1. Y. Yen (Kaohsing, Taiwan)
   2. H. Zhang (Shanghai, China)
   3. Y. Zhang (Shanghai, China)
  6. Clothing and Dress
   1. H. Chang (Hsinchu, Taiwan)
   2. Y. Wu (Chengdu, China)
   3. X. Bai (Chengdu, China)
   4. J. Ma (Xinjiang, China)
  7. Names and Titles
   1. C. Warden (Philadelphia)
   2. T. Su (Gaoxiong, Taiwan)
   3. Q. Huang (Shanghai, China)
  8. Academic Degrees
   1. F. Lee (Taichung, Taiwan)
   2. J. Wa (Gaoxiong, Taiwan)
   3. Q. Huang (Shanghai, China)
   4. X. Liao (Guangzhou, China)
  9. Professional vs. Personal Life
   1. C. Warden (Philadelphia)
   2. H. Zhang (Shanghai, China)
   3. Q. Huang (Shanghai, China)
   4. S. Wan (Wuhan, China)
  10. Machismo
   1. C. Warden (Philadelphia)
   2. H. Zhang (Shanghai, China)
   3. Z. He (Shanghai, China)
   4. Y. Zhang (Shanghai, China)
 2. Professional Activities
  1. Communication Style
   1. D. Yen (Xian, China)
   2. M. Yang (Taipei, Taiwan)
   3. T. Chiang (Shang Dong, China)
   4. Y. Chen (Taipei, Taiwan)
  2. Type of Office
   1. T. Su (Gaoxiong, Taiwan)
   2. M. Yang (Taipei, Taiwan)
   3. M. Pan (Keelung, Taiwan)
   4. Y. Chen (Taipei, Taiwan)
  3. Government and Politics
   1. D. Yen (Xian, China)
   2. M. Yang (Taipei, Taiwan)
   3. N. Zhao (Beijing, China)
   4. H. Shi (Xiamen, China)
  4. Ability vs. Connections
   1. J. Wa (Gaoxiong, Taiwan)
   2. T. Chiang (Shan Dong, China)
   3. M. Pan (Keelung, Taiwan)
   4. Y. Chen (Taipei, Taiwan)
  5. Race, Color, and Gender
   1. D. Yen (Xian, China)
   2. X. Bai (Chengdu, China)
   3. N. Zhao (Beijing, China)
   4. J. Ma (Xinjiang, China)
  6. Women Executives
   1. L. Li (Shanghai, China)
   2. T. Zhuang (Shanghai, China)
   3. K. Chen (Taipei, Taiwan)
   4. T. Su (Gaoxiong, Taiwan)
  7. Loyalty to Self vs. Company
   1. F. Lee (Taichung, Taiwan)
   2. K. Zhang (Hubei, China)
   3. S. Shih (Pingtung, Taiwan)
   4. A. Ho (Raised in Hawaii, Taiwan)
  8. Working in Groups
   1. J. Liao (Shanghai, China)
   2. I. Chou (Taipei, Taiwan)
   3. S. Shih (Pingtung, Taiwan)
   4. K. Zhang (Hubei, China)
  9. Responsibility to Society vs. Investors
   1. C. Zheng (Hunan, China)
   2. T. Chiang (Shan Dong, China)
   3. J. Zhang (Heilongjiang, China)
   4. A. Ho (Raised in Hawaii, Taiwan)
  10. Role of Lawyers
   1. N. Zhao (Beijing, China)
   2. X. Bai (Chengdu, China)
   3. S. Shih (Pingtung, Taiwan)
   4. S. Wan (Wuhan, China)
  11. Getting Side-Tracked
   1. K. Chen (Taipei, Taiwan)
   2. H. Shi (Xiamen, China)
   3. J. Liao (Shanghai, China)
   4. Y. Deng (Guiyang, China)
  12. Putting Things in Writing
   1. F. Lee (Taichung, Taiwan)
   2. K. Huang (Hsinchu, Taiwan)
   3. X. Liao (Guangzhou, China)
   4. J. Liao (Shanghai, China)
  13. Mixing Business and Pleasure
   1. Z. He (Shanghai, China)
   2. L. He (Chengdu, China)
   3. A. Ho (Raised in Hawaii, Taiwan)
   4. J. Liao (Shanghai, China)
 3. Time and Scheduling
  1. Business and Food
   1. L. Li (Shanghai, China)
   2. X. Zhang (Shanghai, China)
   3. G. Li (Sichuan, China)
   4. X. Bai (Chengdu, China)
  2. Agendas
   1. C. Warden (Philadelphia)
   2. W. Wang (Shenyang, China)
   3. K. Zhang (Hubei, China)
   4. X. Qi (Shanghai, China)
  3. Time is Money
   1. Y. Yen (Kaohsing, Taiwan)
   2. K. Zhang (Hubei, China)
   3. Y. Wu (Chengdu, China)
   4. W. Zhu (Yunnan, China)
  4. Normal Daily Schedule
   1. J. Wa (Gaoxiong, Taiwan)
   2. I. Chou (Taipei, Taiwan)
   3. Y. Zhang (Shanghai, China)
   4. Y. Liu (Shanghai, China)
 4. Language Issues
  1. Which Language to Speak
   1. H. Wang (Kinmen, Taiwan)
   2. X. Zhang (Shanghai, China)
   3. Q. Huang (Shanghai, China)
   4. K. Huang (Hsinchu, Taiwan)
  2. Buy in Any Language, Sell in Theirs
   1. Z. He (Shanghai, China)
   2. C. Zheng (Hunan, China)
   3. Y. Deng (Guiyang, China)
  3. Use of Interpreters
   1. H. Wang (Kinmen, Taiwan)
   2. W. Zhang (Beijing, China)
   3. C. Zheng (Guangzhou, China)
   4. Y. Wan (Yangzhou, China)
  4. Saying ‘I Don’t Know’
   1. K. Chen (Taipei, Taiwan)
   2. H. Shi (Sichuan, China)
   3. I. Chou (Taipei, Taiwan)
   4. J. Zhang (Heilongjiang, China)
  5. Saying ‘Yes’ and ‘No’
   1. M. Pan (Keelung, Taiwan)
   2. G. Li (Sichuan, China)
   3. K. Huang (Hsinchu, Taiwan)
   4. X. Liao (Guangzhou, China)
  6. Avoid Offending Others
   1. Y. Chen (Tainan, Taiwan)
   2. L. He (Chengdu, China)
   3. G. Li (Sichuan, China)
   4. J. Wu (Xian, China)

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.