Bonus Topics: Japanese

 1. Social Situations
  1. Formal and Informal Language
   1. Kentaro (Tokyo)
   2. Eriko (Saitama)
   3. Masfumi (Kobe)
   4. Akemo (Chiba)
  2. Greeting Others
   1. Hiroaki (Tokyo)
   2. Haruko (Tokyo)
   3. Takashi (Chiba)
   4. Satoru (Tokyo)
  3. Giving Gifts
   1. Kazuko (Shizuoka)
   2. Eriko (Saitama)
   3. Shoichi (Tokyo)
   4. Emiko (Kyoto)
  4. Non-Drinkers and Vegetarians
   1. Hiroaki (Tokyo)
   2. Keiko (Hyogo)
   3. Takashi (Chiba)
   4. Akemo (Chiba)
  5. Invitations to a Home
   1. Yutaro (Kyoto)
   2. Hiroshi (Tokyo)
   3. Tsutomu (Tokyo)
   4. Emiko (Kyoto)
  6. Clothing and Dress
   1. Kazuko (Shizuoka)
   2. Akira (Kanagawa)
   3. Mimi (Tokyo)
   4. Haruko (Tokyo)
  7. Names and Titles
   1. Shoji (Kyoto)
   2. Yutaro (Kyoto)
   3. Koji (Los Angeles)
   4. Motonobu (Kagawa)
  8. Academic Degrees
   1. Motonobu (Kagawa)
   2. Keita (Chiba)
   3. Fumiaki (Osaka)
   4. Hiroshi (Tokyo)
  9. Professional vs. Personal Life
   1. Shoji (Kyoto)
   2. Shigeki (Tokyo)
   3. Takashi (Chiba)
   4. Emiko (Kyoto)
  10. Machismo
   1. Akemo (Chiba)
   2. Shoichi (Tokyo)
   3. Inagaki (Tokyo)
 2. Professional Activities
  1. Communication Style
   1. Hiroaki (Tokyo)
   2. Seijo (Tokyo)
   3. Nobuya (Tokyo)
  2. Type of Office
   1. Takamasa (Yokohama)
   2. Koji (Los Angeles)
   3. Kenji (Tokyo)
   4. Eriko (Saitama)
  3. Government and Politics
   1. Takamasa (Yokohama)
   2. Shoichi (Beppu)
   3. Masayuki (Kobe)
  4. Ability vs. Connections
   1. Fumiaki (Osaka)
   2. Satoru (Tokyo)
   3. Testuro (Tokyo)
   4. Hiroshi (Hiroshima)
  5. Race, Color, and Gender
   1. Kazuko (Shizuoka)
   2. Satoru (Tokyo)
   3. Michiko (Yamanashi-Ken)
   4. Hirotoshi (Kanegawa)
  6. Women Executives
   1. Kazuko (Shizuoka)
   2. Masayuki (Kobe)
   3. Tetsuro (Tokyo)
   4. Emiko (Kyoto)
  7. Loyalty to Self vs. Company
   1. Shoji (Kyoto)
   2. Hikaru (Tokyo)
   3. Masafumi (Kobe)
   4. Keita (Chiba)
  8. Working in Groups
   1. Takamasa (Tokyo)
   2. Koji (Los Angeles)
   3. Kenji (Tokyo)
   4. Keita (Chiba)
  9. Responsibility to Society vs. Investors
   1. Takamasa (Yokohama)
   2. Hiroshi (Hiroshima)
   3. Tetsuro (Tokyo)
   4. Isao (Chiba)
  10. Role of Lawyers
   1. Takamasa (Yokohama)
   2. Isao (Chiba)
  11. Getting Side-Tracked
   1. Kentaro (Tokyo)
   2. Satoru (Tokyo)
   3. Michiko (Yamanashi-Ken)
   4. Emiko (Kyoto)
  12. Putting Things in Writing
   1. Kentaro (Tokyo)
   2. Jaren (Utah)
   3. Takamasa (Yokohama)
   4. Isamu (Nagano)
  13. Mixing Business and Pleasure
   1. Hiroaki (Tokyo)
   2. Haruko (Tokyo)
   3. Isamu (Nagano)
   4. Michael (Arlington)
 3. Time and Scheduling
  1. Business and Food
   1. Motonobu (Kagawa)
   2. Keiko (Hyogo)
   3. Shoichi (Tokyo)
   4. Tsutomu (Tokyo)
  2. Agendas
   1. Takashi (Chiba)
   2. Keita (Chiba)
   3. Akira (Kanagawa)
   4. Keiko (Hyogo)
  3. Time is Money
   1. Motonobu (Kagawa)
   2. Eriko (Saitama)
   3. Masafumi (Kobe)
   4. Keiko (Hyogo)
  4. Normal Daily Schedule
   1. Hiroaki (Tokyo)
   2. Yutaro (Tokyo)
   3. Shoji (Kyoto)
   4. Keiko (Hyogo)
 4. Language Issues
  1. Which Language to Speak
   1. Shoji (Kyoto)
   2. Isamu (Nagano)
   3. Jaren (Utah)
   4. Eriko (Saitama)
  2. Buy in Any Language, Sell in Theirs
   1. Hikaru (Tokyo)
   2. Naoki (Tokyo)
   3. Seijo (Tokyo)
   4. Satoru (Tokyo)
  3. Use of Interpreters
   1. Takamasa (Yokohama)
   2. Kenji (Tokyo)
   3. Seijo (Tokyo)
   4. Akemo (Chiba)
  4. Saying ‘Yes’ and ‘No’
   1. Kentaro (Tokyo)
   2. Koji (Los Angeles)
   3. Haruko (Tokyo)
   4. Hiroshi (Tokyo)
  5. Avoid Offending Others
   1. Makoto (Nigata)
   2. Masfumi (Kobe)

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.