Group Photos

-2018-Back: Rebal, Ethan, me, Eren.
Front: Changhwa, Mandar, Ahmad, Manan

 

-2017-
Back: Ethan, me, Rebal, Serkan.
Front: Mandar, Ahmad, Manan.

Group Photo

-2015-
Jade, Howard Yang, Yingzhe Li, Yuwei Ren, Chang Sik Choi, Rebal Jurdi, Yeqing Hu, Abhishek Gupta, Mandar Kulkarni, Derya Malak, Yifei Huang, me.

-2014-

-2013-
1st row: Yingzhe Li, Arthur Ishiguro, me, Derya Malak
2nd row: Xingqin Lin, Qiaoyang Ye, Sarabjot Singh, Mandar Kulkarni

-2012-
1st row: Kyoung Jae Lee, Tom Novlan, me, Harpreet Dhillon
2nd row: Qiaoyang Ye, Ping Xia, Xingqin Lin

-2008-
1st row: Jun Zhang, Vikram Chandrasekhar, me, Khursheed Hassan, Tom Novlan, Marios Kountouris.
2nd row: Yuxin Chen, Manohar Shamaiah, Ping Xia, Andy Hunter, Chun Hung Liu, Hua Wang

-2005-
1st row: Runhua Chen, Jin Sam Kwak, me, Han Gyu Cho, Wan Choi, Kaibin Huang.
2nd row: Jaeweon Kim, Taeyoon Kim, Aamir Hasan, Zukang Shen, Andy Hunter, Kitaek Bai