2014-2017


2014 –  Photo not available

Members Eta Isiorho, Chia-I Lin, Ke-Yi Lin, Anthony Romo, Mel Cheng-hao Liu, Grace He Sun, Meilan Wu, Hak Joong Kim, Byung-sun Jeon, Yeonjin Ko, Geng-Min Lin, Jung-Kuei Chen, Asoshu Zhong, Shao-An Wang, Richiro Ushimaru, Jon Gengler
New Members: Yu-Chen Yeh
Post Doc: Reid McCarty
Research Associates: Yung-nan Liu, Mark Ruszczycky
Undergrad:
Graduated: Eta Isiorho (Ph.D.), Meilan Wu (Ph.D.)

 

2015group

Summer, 2015 (by Charles Umlauf)

In front of the Torchbearers, University of Texas at Austin

Members Chia-I Lin, Ke-Yi Lin, Anthony Romo, Hak Joong Kim, Byung-sun Jeon, Yeonjin Ko, Geng-Min Lin, Jung-Kuei Chen, Shao-An Wang, Aoshu Zhong, Richiro Ushimaru, Jon Gengler, Yu-Chen Yu
New Members: Ronald Besandre, Zhang Chen, Jiawei Zhang
Post Doc: Reid McCarty
Research Associates: Yung-nan Liu, Mark Ruszczycky
Undergrad: Reagan Bandy, Jessi Cai
Graduated: Chia-I Lin (Ph.D.), Ke-Yi Lin (Ph.D.)

 

Group 2016

Early Fall, 2016 (by Pompeo Coppini)

In front of the Littlefield Fountain, University of Texas at Austin

Members Byung-sun Jeon, Yeonjin Ko, Geng-Min Lin, Jung-Kuei Chen, Shao-An Wang, Aoshu Zhong, Richiro Ushimaru, Yu-Chen Yu, Ronald Besandre, Zhang Chen, Jiawei Zhang
New Members: Wen-Ling Lin, Daan Ren, Yu-Hsuan Lee
Post Doc:
Research Associates: Yung-nan Liu, Mark Ruszczycky
Undergrad: Priscilla Liem
Graduated: Anthony Romo (Ph.D.), Hak Joong Kim (Ph.D.), Jon Gengler (M.S.)

 

Early Fall, 2017

The UT tower, University of Texas at Austin

Members Jung-Kuei Chen, Shao-An Wang, Aoshu Zhong, Richiro Ushimaru, Yu-Chen Yu, Ronald Besandre, Zhang Chen, Jiawei Zhang, Wen-Ling Lin, Daan Ren, Yu-Hsuan Lee
New Members: Po-Hsun Fan, Ritwik Kumar
Post Doc: Yujie Geng
Research Associates: Yung-nan Liu, Mark Ruszczycky
Undergrad: Geovanny A Zarceno
Graduated: Byung-sun Jeon (Ph.D.), Yeonjin Ko (Ph.D.), Geng-Min Lin (Ph.D.)