2018-2021

Early Fall, 2018 (by Hung-Wen (Ben) Liu)

The Clock Knot, University of Texas at Austin

Members Shao-An Wang, Richiro Ushimaru, Yu-Chen Yu, Ronald Besandre, Zhang Chen, Jiawei Zhang, Wen-Ling Lin, Daan Ren, Yu-Hsuan Lee, Po-Hsun Fan, Joseph L Franklin
New Members Wei He, Ziyang Zheng, Houyuan Zhao
Post Doc Yujie Geng
Research Associates Yung-nan Liu, Mark Ruszczycky
Undergrad Geovanny A Zarceno
Graduated: Jung-Kuei Chen (Ph.D.), Aoshu Zhong (Ph.D.)

Early Fall, 2019

In front of the Littlefield Fountain, University of Texas at Austin

Members Shao-An Wang, Richiro Ushimaru, Yu-Chen Yu, Ronald Besandre, Zhang Chen, Jiawei Zhang, Wen-Ling Lin, Daan Ren, Yu-Hsuan Lee, Po-Hsun Fan, Joseph L Franklin, Wei He, Ziyang Zheng, Houyuan Zhao
New Members Ri-dao Chen, Xiao Liu
Post Doc Yujie Geng
Research Associates Mark Ruszczycky
Undergrad Kevin Choi, Minje Kim, Sindhu Venkat, Yutian Chen