2006-2009

2006

Summer, 2006

College of Pharmacy, University of Texas at Austin

Members Wei-Chen Chang, Peng Gao, William Kettleman, Hak Joong Kim, Charles Mclancon, Jeff Munos, Eita Sasaki, Ping-Hui Szu, Christopher Thibodeaux, Zhihua Tao, Jess White, Wei-Luen Yu, Ying Zhou,
New Members: Sei Hyun Choi
Post Doc: Svetlana Borisova, Tun-cheng Chien, Gang Dong, Chai-Lin Kao, Bryan Lepore, Yung-nan Liu, Xiaotao Pu, Kenji Itoh, Yasushi Ogasawara, Feng Yan
New Members: Steven Mansoorabadi
Undergrad: Joel Robertson, Wenjing Wei, Qing “Cate” Xu
Graduated: Charles Mclancon (Ph.D.), William Kettleman (Ph.D.)

2007

Summer, 2007

College of Pharmacy, University of Texas at Austin

Members Wei-Chen Chang, Sei Hyun Choi, Peng Gao, Hak Joong Kim, Jeff Munos, Eita Sasaki, Ping-Hui Szu, Christopher Thibodeaux, Zhihua Tao, Jess White, Wei-Luen Yu, Ying Zhou
New Members: Mel Cheng-Hao Liu, Anthony Romo, Grace He Sun
Post Doc: Svetlana Borisova, Gang Dong, Chai-Lin Kao, Bryan Lepore, Yung-nan Liu, Charles Mclancon, Steven Mansoorabadi, Xiaotao Pu, Kenji Itoh, Yasushi Ogasawara, Feng Yan
New Members:
Undergrad: Joel Robertson, Esther Kwong
Graduated: Peng Gao (Ph.D.), Wei-Luen Yu (Ph.D.)

2008

Summer, 2008

College of Pharmacy, University of Texas at Austin

Members Wei-Chen Chang, Sei Hyun Choi, Hak Joong Kim, Mel Cheng-Hao Liu, Jeff Munos, Anthony Romo, Eita Sasaki, Grace He Sun, Ping-Hui Szu, Christopher Thibodeaux, Zhihua Tao, Jess White, Ying Zhou
New Members: Chia-I Lin, Ke-Yi Lin, Meilan Wu
Post Doc: Bryan Lepore, Yung-nan Liu, Charles Mclancon, Steven Mansoorabadi, Yasushi Ogasawara
New Members: Hui Huang, Mark Ruszczycky
Undergrad: Daniel Cai, Esther Kwong, Nina Shin
Graduated: Jeff Munos (Ph.D.), Ping-Hui Szu (Ph.D.), Zhihua Tao (Ph.D.)

2009

Summer, 2009

College of Pharmacy, University of Texas at Austin

Members Wei-Chen Chang, Sei Hyun Choi, Hak Joong Kim, Mel Cheng-Hao Liu, Eita Sasaki, Grace He Sun, Christopher Thibodeaux, Jess White, Chia-I Lin, Ke-yi Lin, Meilan Wu, Eta Isiorho
New Members: Anthony Romo, Nanho Kim
Post Doc: Yung-nan Liu, Hui Huang, Steven Mansoorabadi, Yasushi Ogasawara, Mark Ruszczycky
Undergrad: Donghyun David Kim, Daniel Chen, Sun Cho, Michael Scott
Graduated: Ying Zhou (Ph.D.)