2002-2005

2002

January 15, 2002

College of Pharmacy, University of Texas

Members: Jenefer Alam, Noelle Beyer, Svetlana Borisova, Vidusha Devasthali, Peng Gao, Lin Hong, William Kettleman, Charles Mclancon III, Beth Paschal, Abdul Waheed, Feng Yan, Wei-Luen Yu
New Members: Jeff Munos, Ping-Hui Szu
Post Doc: Xuemei He, Zhishu Huang, Chai-Lin Kao, Yung-nan Liu, Sung Ju Moon, Alex Wong, Zongbao (Kent) Zhao, Hua Zhang, Min Zhang
Undergrad: Celita Ramirez
Graduated: None

2003

Summer, 2003

College of Pharmacy, University of Texas at Austin

Members: Noelle Beyer, Svetlana Borisova, Peng Gao, Lin Hong, William Kettleman, Charles Mclancon, Jeff Munos, Beth Paschal, Ping-Hui Szu, Abdul Waheed, Feng Yan, Wei-Luen Yu
New Members: Zhihua Tao, Ying Zhou
Post Doc: Mikio Fujii, Zhishu Huang, Chai-Lin Kao, Hyungjin Kow, Yung-nan Liu, Haruko Takahashi, Alex Wong, Qingquan Wu, Zongbao (Kent) Zhao, Hua Zhang, Min Zhang
Undergrad: Sharon Liu, Celita Ramirez
Graduated: Jenefer Alam (M.A.), Vidusha Devasthali (M.A.)

2004

Summer, 2004

College of Pharmacy, University of Texas at Austin

Members Svetlana Borisova, Peng Gao, Lin Hong, William Kettleman, Charles Mclancon, Jeff Munos, Ping-Hui Szu, Zhihua Tao, Feng Yan, Wei-Luen Yu, Ying Zhou
New Members: Hak Joong Kim, Christopher Thibodeaux, Jess White, (Hongbo Bao)
Post Doc: Svetlana Borisova, Mikio Fujii, Chai-Lin Kao, Hyungjin Kow, Yung-nan Liu, Haruko Takahashi, Qingquan Wu, Hua Zhang, Rongson Pongdee, Kenji Itoh, Sung-Ju Moon
Undergrad: Sharon Liu
Graduated: Noelle Beyer (Ph.D.), Svetlana Borisova (Ph.D.)

Summer, 2005

2005

College of Pharmacy, University of Texas at Austin

Members Peng Gao, William Kettleman, Hak Joong Kim, Charles Mclancon, Jeff Munos, Ping-Hui Szu, Christopher Thibodeaux, Zhihua Tao, Jess White, Wei-Luen Yu, Ying Zhou,
New Members: Wei-Chen Chang, Eita Sasaki, Yun Wang
Post Doc: Svetlana Borisova, Tun-cheng Chien, Gang Dong, Lin Hong, Chai-Lin Kao, Bryan Lepore, Yung-nan Liu, Xiaotao Pu, Haruko Takahashi, Qingquan Wu, Rongson Pongdee, Kenji Itoh, Sung-Ju Moon, Yasushi Ogasawara, Feng Yan
Undergrad: Chris King, Kevin Williamson, Bryant Chambers, Qing “Cate” Xu
Graduated: Lin Hong (Ph.D.), Feng Yan (Ph.D.)